church prague
you belong here

Tým vedoucích

naše víra

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

Heart Prague je přidružen k církvi Assemblies of God a Apoštolské církvi České republiky. Úplný přehled toho, čemu věříme, naleznete na tomto odkazu.

Naše hodnoty

Svatost
Protože milujeme Ježíše, snažíme se žít životy, které mu přinášejí slávu a čest. Toužíme ho hluboce poznat a stát se mu podobnými, abychom ho mohli dále poznávat. Máme být svatí jako On je svatý.

2. Korintským 6:17; 2. List Petrův 3:11

Naděje
Věříme, že Ježíš je odpovědí na problémy, kterým tento svět čelí, a je tím, kdo nás přišel smířit zpět s Bohem. Skrze Ježíše je nám odpuštěno a jsme obnoveni a vyčleněni pro život, který má smysl. Naší odpovědností je být vždy připraveni uvést důvod této naděje, kterou máme.

1. List Petrův 3:15

Duch Svatý
Věříme, že Duch svatý zmocňuje následovníka Krista, aby byl svědkem a žil svatým životem. Naším přáním je poskytnout lidem příležitosti k setkání s Duchem svatým. Duch svatý přitahuje lidi k Bohu, otevírá jejich srdce, aby Ho přijali, rostli ve víře a pak milovali druhé.
Jan 14:15-17, 25-26

Lidstvo
Bůh tak miloval svět. Bohu záleží na každém člověku a také záleží na nás. Jsme církví pro všechny lidi, pro všechny národy. Bez ohledu na to, zda někdo věří nebo ne, v Heart Prague jsou vítáni. Chceme poskytnout místo, kam můžete patřit, místo, kde jste milováni, a místo, kde můžete zkoumat pravdy Božího slova.

Jan 3:16-17; Římanům 10:13-15